Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Song ngành Kinh doanh nông nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Song bằng)

Song ngành Kinh doanh nông nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng