Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (Khối ngành gần, cùng khối ngành) (Liên thông Cao đẳng)

                                        Tiếng Anh thương mại

Người học đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh