Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Quản lý Công (Áp dụng cho khối ngành phù hợp) (Văn bằng 2)

Quản lý Công

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy