Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Luật kinh doanh (Khối ngành xa) (Văn bằng 2)

Luật kinh doanh

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 6 tín chỉ
 • Kinh tế vi mô 
 • Tư duy pháp lý

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 67 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Nhập môn Luật học                        
 • Luật hiến pháp
 • Luật dân sự I 
 • Luật dân sự II 
 • Luật hành chính
 • Luật hình sự 
 • Luật đất đai
 • Luật lao động
 • Công pháp quốc tế          
 • Tư pháp quốc tế
 • Luật tố tụng hình sự
 • Luật tố tụng dân sự
 • Luật so sánh             
 • Quản trị học
 • Nguyên lý kế toán
Kiến thức chuyên ngành
Bắt buộc
 • Luật Doanh nghiệp
 • Luật Thương mại
 • Luật sở hữu trí tuệ
 • Luật Thương mại quốc tế 1
 • Luật kinh doanh các dịch vụ tài chính
 • Luật cạnh tranh
Tự chọn
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý
 • Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng
 • Kỹ năng hành nghề luật sư
 • Kỹ năng pháp chế  doanh nghiệp
 • Luật Môi trường
 • Luật kinh doanh bất động sản
 • Pháp luật và nền kinh tế số
 • Luật Thương mại điện tử
 • Luật Đầu tư
 • Luật thuế trong KD
 • Luật trọng tài TM
 • Luật thương mại quốc tế 2
 • Luật đấu thầu và đấu giá
 • Pháp luật về xuất nhập khẩu và hải quan
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
 • Khóa luận và thực tập tốt nghiệp
Tổng số tín chỉ: 83 tín chỉ
 • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
 • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.