Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Kinh doanh thương mại (Khối ngành gần, cùng khối ngành) (Văn bằng 2)

                                                Kinh doanh thương mại 

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 51 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Kinh doanh quốc tế
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
Kiến thức ngành
 • Mô phỏng kinh doanh
 • Phân tích kinh doanh
 • Thương mại trong kỷ nguyên số
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Mua hàng và cung ứng toàn cầu
Kiến thức chuyên ngành
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Quản trị bán lẻ
 • Nghiên cứu Marketing
 • Giao tiếp kinh doanh
 • Dự án kinh doanh quốc tế
 • Marketing dịch vụ
 • Quản trị dịch vụ
 • Thương mại quốc tế
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
 • Marketing trong kỷ nguyên số

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Thực tập tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 61 tín chỉ

 • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
 • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.