Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (Khối ngành gần, cùng khối ngành) (Liên thông Cao đẳng)

                                   Kế toán doanh nghiệp

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở hệ chính quy