Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Bất động sản (Khối ngành xa) (Văn bằng 2)

                                          Bất động sản

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 6 chỉ 

 • Kính tế vi mô 
 • Quản trị học

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 60 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Kinh tế vi mô ứng dụng
 • Kinh tế vĩ mô ứng dụng
 • Phương pháp nghiên cứu kinh tế
 • Kinh tế lượng ứng dụng
 • Kinh tế bất động sản
 • Kinh tế đô thị
 • Kỹ năng viết & ứng dụng truyền thông
 • Quy hoạch đô thị và nhà ở
 • Phát triển bất động sản
 • Đầu tư và tài trợ bất động sản
 • Nguyên lý thẩm định giá
 • Luật về bất động sản
Kiến thức chuyên ngành
Chuyên ngành 1: Đầu tư bất động sản
 • Phương pháp định lượng nâng cao
 • Thẩm định giá bất động sản
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính
 • Phân tích tài chính

Chọn 3 trong 8 

 • Phân tích và quản trị rủi ro bất động sản
 • Phân tích chiến lược đầu tư bất động sản
 • Quản trị tài sản bất động sản
 • Phân tích thị trường bất động sản
 • Tài chính doanh nghiệp nâng cao
 • Tài chính hành vi
 • Doanh nghiệp bất động sản
 • GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị
Chuyên ngành 2: Phát triển bất động sản
 • Phát triển bất động sản nâng cao
 • Thiết kế và xây dựng
 • Quản lý dự án bất động sản
 • Marketing căn bản

Chọn 3 trong 8 

 • Marketing dịch vụ
 • Phân tích thị trường bất động sản
 • GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị
 • Tổ chức và triển khai dự án
 • Marketing kỹ thuật số
 • Phương pháp định lượng nâng cao
 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch kinh doanh

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Thực tập và tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 76 tín chỉ

 • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
 • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.