Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học Vừa làm vừa học Chuyên ngành Quản trị Hải quan – Ngoại thương (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

Quản trị Hải quan – Ngoại thương

Đối tượng người học

     – Người dự tuyển đã có văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng (gồm Cao đẳng chuyên nghiệp và Cao đẳng Nghề) với ngành đào tạo thuộc ngành phù hợp (khối ngành gần, cùng khối ngành) hoặc khối ngành xa đối với ngành đăng ký dự tuyển.

     – Người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp: Văn bằng phải được công nhận theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

   Xét tuyển theo điểm trung bình chung toàn khóa học và đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quyết định.

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 56 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Thương mại quốc tế: lý thuyết và chính sách
 • Luật thương mại quốc tế
 • Thuế quốc tế
 • Nguyên lý quản lý hải quan
 • Nhập môn phân loại thuế quan
 • Di trú quốc tế: chính sách và luật pháp
 • Nguyên lý tài chính và ngân hàng
 • Hoạch định thuế
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Quản trị kinh doanh quốc tế
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Chính sách quản lý và hỗ trợ thương mại
 • Thủ tục hải quan
 • Nhập môn định giá hải quan
 • Nguyên lý kiểm hoá

Tự chọn

 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Luật sở hữu trí tuệ
 • Mua hàng và cung ứng toàn cầu
 • Thương mại điện tử
 • Qui định vận tải hàng hải & hàng không
 • Thuế xuất – nhập khẩu

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Học kỳ doanh nghiệp / Chuyên đề tốt nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 66 tín chỉ

Kiến thức giáo dục đại cương: 6 tín chỉ

 • Kinh tế vĩ mô
 • Luật kinh doanh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65  tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Thương mại quốc tế: lý thuyết và chính sách
 • Luật thương mại quốc tế
 • Thuế quốc tế
 • Nguyên lý quản lý hải quan
 • Nhập môn phân loại thuế quan
 • Di trú quốc tế: chính sách và luật pháp
 • Nguyên lý tài chính và ngân hàng
 • Hoạch định thuế
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính
 • Ngân hàng thương mại
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Quản trị kinh doanh quốc tế
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Chính sách quản lý và hỗ trợ thương mại
 • Thủ tục hải quan
 • Nhập môn định giá hải quan
 • Nguyên lý kiểm hoá
 • Thanh toán quốc tế

Tự chọn

 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Luật sở hữu trí tuệ
 • Mua hàng và cung ứng toàn cầu
 • Thương mại điện tử
 • Qui định vận tải hàng hải & hàng không
 • Thuế xuất – nhập khẩu

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Học kỳ doanh nghiệp/ Chuyên đề tốt nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 81 tín chỉ

   – Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;

   – Chuẩn tiếng Anh đầu ra.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Hải quan – Ngoại thương hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu công việc tại các tập đoàn đa quốc gia, phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, cơ quan hải quan, các đại lý hải quan, các đại diện thương mại của nước ngoài tại Việt Nam hay các tham tán thương mại của Việt Nam ở nước ngoài