Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học Vừa làm vừa học Chuyên ngành Luật và quản trị địa phương (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

Luật và quản trị địa phương

Đối tượng người học

     – Người dự tuyển đã có văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng (gồm Cao đẳng chuyên nghiệp và Cao đẳng Nghề) với ngành đào tạo thuộc ngành phù hợp (khối ngành gần, cùng khối ngành) hoặc khối ngành xa đối với ngành đăng ký dự tuyển.

     – Người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp: Văn bằng phải được công nhận theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

   Xét tuyển theo điểm trung bình chung toàn khóa học và đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quyết định.

Kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh pháp lý 1,2,3,4
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Kinh tế vi mô
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Ứng dụng CNTT trong ngành luật
 • Nguyên lý kế toán
 • Nhập môn Luật học    

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 71 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Tư duy pháp lý
 • Các học thuyết pháp lý
 • Luật hiến pháp
 • Luật dân sự I 
 • Luật dân sự II 
 • Luật hành chính
 • Luật hình sự 
 • Luật đất đai
 • Luật lao động
 • Luật tố tụng hình sự
 • Luật tố tụng dân sự
 • Luật so sánh             
 • Luật kinh tế
 • Luật Thương mại quốc tế
 • Luật sở hữu trí tuệ  

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Hành chính công vụ
 • Luật tố tụng hành chính
 • Tài chính công
 • Thẩm định dự án công
 • Kỹ năng lãnh đạo khu vực công
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý

Tự chọn

 • Kế toán công
 • Quản trị tài chính các tổ chức công
 • Nhập môn Kinh tế luật
 • Kinh tế vĩ mô
 • Luật môi trường
 • Luật khiếu nại, tố cáo
 • Luật, quản trị và phát triển
 • Luật hôn nhân và gia đình
 • Luật an sinh xã hội
 • Cổ luật và văn hoá pháp lý Việt Nam
 • Luật đầu tư và quản lý tài sản công
 • Luật cạnh tranh
 • Kỹ năng hành nghề luật
 • Pháp luật và nền kinh tế số

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Khóa luận và thức tập tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

   – Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;

   – Chuẩn tiếng Anh đầu ra.