Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Kế toán (hướng nghiên cứu)

Kế toán

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kế toán hướng nghiên cứu được thiết kế để trang bị cho người học năng lực chuyên môn chuyên sâu về khai thác dữ liệu kinh tế để khám phá, công bố những tri thức mới về kế toán, kiểm toán đương đại, hiện đại. Người học sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ kế toán hướng nghiên cứu sẽ trở thành chuyên gia nghiên cứu kế toán, kiểm toán có nền tảng vững chắc về chuyên môn, học thuật nghiên cứu với kỹ năng nghiên cứu tinh thông, hiệu quả và sự hiểu biết sâu sắc về luật pháp, đạo đức nghề nghiệp trên nền tảng kỹ thuật công nghệ số trong môi trường kinh tế toàn cầu hóa, quốc tế hóa.

Người dự tuyển vào học chương trình đào tạo thạc sĩ Kế toán theo hướng nghiên cứu phải thỏa mãn các điều kiện của đối tượng đào tạo như sau:

  • Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành; hoặc Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối kinh tế (cần phải học bổ túc kiến thức để có đủ kiến thức cơ sở ngành) bao gồm các ngành: Quản trị, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Ngoại thương.
  • Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tại thông tư số 10/TT-LB ban hành ngày 18/08/2003 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/08/1990 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
  • Các điều kiện dự tuyển khác theo Thông tư 15/2014 TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2014 ban hành quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.