Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Kế toán (hướng nghiên cứu)

Kế toán

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kế toán hướng nghiên cứu được thiết kế để trang bị cho người học năng lực chuyên môn chuyên sâu về khai thác dữ liệu kinh tế để khám phá, công bố những tri thức mới về kế toán, kiểm toán đương đại, hiện đại. Người học sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ kế toán hướng nghiên cứu sẽ trở thành chuyên gia nghiên cứu kế toán, kiểm toán có nền tảng vững chắc về chuyên môn, học thuật nghiên cứu với kỹ năng nghiên cứu tinh thông, hiệu quả và sự hiểu biết sâu sắc về luật pháp, đạo đức nghề nghiệp trên nền tảng kỹ thuật công nghệ số trong môi trường kinh tế toàn cầu hóa, quốc tế hóa.

Người dự tuyển vào học chương trình đào tạo thạc sĩ Kế toán theo hướng nghiên cứu phải thỏa mãn các điều kiện của đối tượng đào tạo như sau:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành; hoặc Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối kinh tế (cần phải học bổ túc kiến thức để có đủ kiến thức cơ sở ngành) bao gồm các ngành: Quản trị, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Ngoại thương.
 • Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tại thông tư số 10/TT-LB ban hành ngày 18/08/2003 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/08/1990 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
 • Các điều kiện dự tuyển khác theo Thông tư 15/2014 TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2014 ban hành quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

I. Kiến thức chung: 8 tín chỉ 

 • Triết học 
 • Ngoại ngữ

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 39 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành 

 • Lý thuyết kế toán
 • Báo cáo tài chính hợp nhất nâng cao 
 • Kế toán quản trị chiến lược
 • Hệ thống thông tin kế toán nâng cao 
 • Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao 
 • Kế toán công nâng cao

Kiến thức chuyên ngành 

 • Kiến thức kế toán chuyên ngành 
 • Kế toán quốc tế 
 • Kế toán quản trị môi trường 
 • An toàn thông tin kế toán nâng cao 
 • Điều tra gian lận trong kế toán 
 • Kiểm soát và kiểm toán nội bộ khu vực công 
 • Kiến thức nghiên cứu kế toán 
 • Phương pháp nghiên cứu kế toán 
 • Phân tích dữ liệu kế toán 
 • Thiết kế nghiên cứu kế toán 
 • Định hướng nghiên cứu kế toán 
 • Kiến thức liên ngành 
 • Pháp luật kinh doanh
 • Phân tích chính sách thuế doanh nghiệp
 • Thị trường và các định chế tài chính nâng cao 
 • Quản trị chiến lược 
 • Kinh doanh toàn cầu trong kỷ nguyên số 
 • Quản trị các tổ chức công 

III. Luận văn: 14 tín chỉ

Luận văn theo hướng nghiên cứu

Tổng cộng: 61 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Hiểu biết sâu rộng nền tảng khoa học, học thuật trong nghiên cứu công bố những tri thức kinh tế.
 • Tinh thông những phương pháp kỹ thuật trong nghiên cứu, truyền tải, công bố những tri thức mới trong kinh tế.
 • Hiểu biết sâu rộng những luận điểm biện chứng và quan điểm, nhận thức về xã hội, chính trị, luật pháp, kinh tế ở những môi trường xã hội, thể chế kinh tế khác nhau.
 • Hiểu biết vững chắc nền tảng, quy chuẩn pháp luật về tổ chức, tài chính, quản lý, kiểm soát các loại hình hoạt động kinh doanh đương đại ở những hình thức tổ chức hoạt động khác nhau.
 • Hiểu biết sâu rộng về các loại hình hoạt động và tổ chức, tài chính, quản lý, kiểm soát các hoạt động kinh tế, kinh doanh trên nền tảng công nghệ số trong môi trường kinh tế toàn cầu hóa, quốc tế hóa.
 • Thông thạo về các hình thức, nội dung, nghiệp vụ tài chính, quản trị, kiểm soát đương đại ở các loại hình tổ chức hoạt động kinh tế, kinh doanh trên nền tảng công nghệ số trong môi trường kinh tế toàn cầu hóa, quốc tế hóa.
 • Nhận diện, hiểu biết sâu sắc và định vị chuẩn xác tính đương đại, tính hiện đại của tri thức kế toán, kiểm toán trên nền tảng kỹ thuật công nghệ số trong môi trường kinh tế toàn cầu hóa, quốc tế hóa.
 • Thành thạo những kỹ thuật công nghệ đương đại có tính đặc thù trong khai thác, phân tích, xử lý, truyền tải, công bố và triển khai những ý tưởng, kết quả nghiên cứu kế toán, kiểm toán và nghiên cứu kinh tế.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Sáng tạo và hiệu quả trong tiếp cận, khám phá và ứng dụng những tri thức mới trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, kinh tế.
 • Có năng lực, sự hiệu quả trong tổ chức, lãnh đạo hoạt động nghiên cứu độc lập, liên kết nghiên cứu, công bố và triển khai ứng dụng những tri thức mới kế toán, kiểm toán và kinh tế.
 • Sử dụng thành thạo các phương pháp kỹ thuật, công nghệ thông tin đương đại trong hoạt động nghiên cứu độc lập, liên kết nghiên cứu và vận hành kế toán, kiểm toán và kinh tế.
 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ quốc tế bậc 4/6 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam để giao tiếp bằng lời nói, bằng văn bản trong hoạt động nghiên cứu, hành nghề kế toán, kiểm toán và kinh tế.
 • Truyền đạt thông minh, hiệu quả những ý tưởng, quy trình, kết quả và hình thức hoạt động nghiên cứu, hoạt động nghề nghiệp, liên kết trong hoạt động nghề nghiệp đến từng đối tượng bằng những ngôn ngữ khác nhau.
 • Sáng tạo và hiệu quả trong phổ biến, triển khai vận dụng những tri thức chuyên môn mới về kế toán, kiểm toán từ hoạt động nghiên cứu ở lĩnh vực chuyên môn và lĩnh vực kinh tế.

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Đề cao tính tuân thủ các quy chuẩn pháp luật trong hoạt động nghiên cứu, hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và hoạt động kinh tế.
 • Đề cao đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm trong hoạt động nghiên cứu, hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và hoạt động kinh tế.
 • Sáng tạo, đổi mới trong xử lý, đúc kết, thực thi, truyền đạt hoạt động nghiên cứu, hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và hoạt đông kinh tế.

Hoạt động độc lập về nghiên cứu kế toán, kiểm toán trong nước và quốc tế: Nhà nghiên cứu, chuyên gia độc lập kế toán, kiểm soát, kiểm toán.

 • Độc lập khám phá, công bố và chuyển giao những tri thức mới về kế toán, kiểm soát, kiểm toán.
 • Tư vấn, nhận ủy thác nghiên cứu, chuyển giao những tri thức mới, cải tiến và kết nối thông tin kinh tế của hệ thống kế toán, kiểm soát, kiểm toán.
 • Liên kết trong nghiên cứu kế toán, kiểm toán với các lĩnh vực chuyên môn khác ở các tổ chức trong nước và quốc tế.

Các Tổ chức Kinh doanh – doanh nghiệp trong nước và quốc tế: Chuyên gia nghiên cứu kế toán, kiểm soát, kiểm toán; Lãnh đạo hoạt động nghiên cứu kế toán, kiểm toán.

 • Trực tiếp hoặc liên kết thực hiện việc nghiên cứu để khám phá, đổi mới, kết nối thông tin kinh tế của hệ thống kế toán, kiểm soát, kiểm toán doanh nghiệp.
 • Tổ chức, triển khai, quản lý hoạt động nghiên cứu để khám phá, đổi mới, kết nối thông tin kinh tế của hệ thống kế toán, kiểm soát, kiểm toán doanh nghiệp.
 • Thẩm định, đánh giá sự tiếp nhận, chuyển giao những tri thức mới kế toán, kiểm soát, kiểm toán và thông tin kinh tế cho doanh nghiệp.
 • Thực thi hoặc tổ chức, quản lý, vận hành, kết nối thông tin kinh tế của hệ thống kế toán, kiểm soát, kiểm toán với các lĩnh vực khác ở doanh nghiệp.

Các Tổ chức Công ở Việt Nam: Chuyên gia nghiên cứu kế toán, kiểm soát, kiểm toán; Lãnh đạo hoạt động nghiên cứu kế toán, kiểm toán.

 • Trực tiếp hoặc liên kết thực hiện việc nghiên cứu để khám phá, đổi mới, kết nối thông tin kinh tế của hệ thống kế toán, kiểm soát, kiểm toán ở tồ chức công.
 • Tổ chức, triển khai, quản lý hoạt động nghiên cứu để khám phá, đổi mới, kết nối thông tin kinh tế của hệ thống kế toán, kiểm soát, kiểm toán của tổ chức công.
 • Thẩm định, đánh giá sự tiếp nhận, chuyển giao những tri thức mới kế toán, kiểm soát, kiểm toán và kinh tế cho tổ chức công.
 • Thực thi hoặc tổ chức, quản lý, vận hành, kết nối thông tin kinh tế của hệ thống kế toán, kiểm soát, kiểm toán ở tổ chức công.
 • Các Tổ chức giáo dục, nghề nghiệp trong và ngoài nước: Chuyên gia giáo dục, huấn luyện và nghiên cứu kế toán, kiểm soát, kiểm toán.
 • Giảng dạy, hướng dẫn, huấn luyện nghiên cứu và công bố những công trình khoa học kế toán, kiểm soát, kiểm toán và kết nối thông tin kinh tế cho các cá nhân, các tổ chức .
 • Tổ chức, nghiên cứu, công bố, chuyển giao những tri thức mới về kế toán, kiểm soát, kiểm toán và kết nối thông tin kinh tế.
 • Giảng dạy, hướng dẫn, huấn luyện việc áp dụng, triển khai vào thực tiễn những kiến thức chuyên môn, những kiến thức chuyên môn đương đại, hiện đại về kế toán, kiểm soát, kiểm toán và kết nối thông tin kinh tế cho các cá nhân, tổ chức.