Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Luật hiến pháp và hành chính

Mục tiêu đào tạo

– Mục tiêu chung: Thạc sĩ Luật học chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tốt nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là những chuyên gia pháp lý có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật hiến pháp và hành chính để hành nghề tư vấn pháp lý, góp phần phát triển và nâng cao hiệu quả quản trị trong khu vực công. Người học có kỹ năng áp dụng các quy định pháp luật giải quyết những vấn đề cụ thể phát sinh trong công việc cũng như nơi công tác, làm việc của chính mình. Người học cũng được phát triển kỹ năng đánh giá, lập luận và bước đầu tham gia đối thoại chính sách thông qua các kênh phản biện trong tiến trình lập quy. Ngoài ra, nếu có nhu cầu, học viên còn được tạo cơ hội để bổ sung các kiến thức chuyên sâu về pháp luật so sánh và phương pháp nghiên cứu luật học để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ luật.

– Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính vận dụng nền tảng triết học pháp luật, văn hóa pháp lý, kinh tế học pháp luật để làm sáng tỏ những vấn đề khoa học pháp lý và khoa học luật hiến pháp và hành chính.
 • Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tổng quát hóa lượng kiến thức chuyên môn mạch lạc, sâu, rộng về các lĩnh vực pháp luật nội dung và luật tố tụng, đặc biệt là luật hiến pháp và hành chính.
 • Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính sử dụng tốt kiến thức tiếng Anh để giải thích tài liệu bằng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của của công việc và đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về kỹ năng nghiên cứu:

Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính thành thạo các kỹ thuật tìm kiếm và lựa chọn thông tin giữa các nguồn thông tin đa dạng về pháp luật, vận dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để nghiên cứu chuyên sâu và độc lập các vấn đề pháp lý.

Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính có năng lực liên tục điều chỉnh nhận thức và tích hợp kỹ năng mới nhằm thích ứng với thay đổi trong quá trình hành nghề luật.

Về năng lực tư duy phê phán:

Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính chỉ ra đúng vấn đề pháp lý, tìm kiếm và tổng hợp đầy đủ các quy định pháp luật, phân tích rõ ràng, lập luận thuyết phục để phản biện quan điểm. Thạc sĩ Luật Kinh tế hướng ứng dụng tranh biện thuần thục bằng ngôn ngữ nói và hành văn phù hợp với bối cảnh trong một xã hội không ngừng biến đổi theo xu hướng toàn cầu hóa. Trên cơ sở phản biện, thạc sĩ Luật Kinh tế hướng ứng dụng ra các quyết định phù hợp nhằm giải quyết tình huống phát sinh.

Về kỹ năng truyền thông:

Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính hướng ứng dụng vận dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp, trình bày logic, có khả năng diễn đạt bằng lời nói và viết hiệu quả các dạng thức viết khác nhau: viết học thuật, viết thư tư vấn, viết tranh biện… cần thiết cho hành nghề pháp luật trong khu vực công.

Về thái độ của người hành nghề pháp luật:

Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tuân thủ tuyệt đối đạo đức học thuật, đề cao nguyên tắc liêm chính, trung thực, sẵn sàng phục vụ vì sự phát triển của doanh nghiệp và tổ chức hành nghề, thúc đẩy pháp quyền ở Việt Nam, hành nghề đúng đạo lý, phụng sự công lý, công bằng xã hội, chấp nhận sự khác biệt trong văn hóa, tư duy, thể chế.

Các kỹ năng mềm và năng lực quản lý bản thân:

Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính sử dụng quỹ thời gian hiệu quả, tự chủ thực hiện công việc và điều chỉnh hành vi để phục vụ, lắng nghe, hợp tác, làm việc nhóm hiệu quả, chia sẻ những giá trị chung của cộng đồng với đối tác và những người cùng hành nghề pháp luật.

Chương trình đào tạo

 1. Kiến thức chung: 11 tín chỉ

Triết học; Ngoại ngữ; Phương pháp nghiên cứu luật học.

 1. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 36 tín chỉ

Kiến thức ngành: 27 tín chỉ

Luật và phát triển; Luật tài sản; Luật và chính sách công; Tài phán hành chính; Công chức và công vụ trong quản lý Nhà nước về kinh tế; Nội luật hóa các cam kết quốc tế về quản trị nhà nước; Luật và chính sách môi trường; Luật quy hoạch và quản lý bất động sản.

Kiến thức ngành tự chọn: 9 tín chỉ

Pháp luật kinh doanh; Nhà nước pháp quyền; Hợp tác công tư và cơ chế giải quyết tranh chấp đặc thù; Tài chính công; Pháp luật về quản lý công sản và bồi thường Nhà nước; Lãnh đạo khu vực công; Luật, Quản trị tốt; Kiểm soát quyền lực nhà nước; Tài phán hiến pháp

III. Thực tập và tốt nghiệp: 13 tín chỉ

Thực tập: 6 tín chỉ

Chuyên đề pháp luật trong nền kinh tế số; Chuyên đề thủ tục hành chính trong kinh doanh

Học phần tốt nghiệp: 7 tín chỉ

Dự án nghiên cứu

TỔNG CỘNG: 60 tín chỉ

Chuẩn đầu ra

Học viên tốt nghiệp ngành Luật (chuyên ngành Luật kinh tế) đạt được các chuẩn đầu ra sau:

Về kiến thức

 • Phân tích kiến thức nền tảng về triết học pháp luật, cơ sở văn hoá, chính trị, pháp lý và thể chế trong việc cho việc tạo lập nền tảng pháp luật phục vụ phát triển chung của quốc gia trong điều kiện hội nhập.
 • Đánh giá, phối hợp các phương pháp nghiên cứu luật hàn lâm (phương pháp nghiên cứu khoa học luật) và ứng dụng (kỹ năng tư vấn, tham mưu và hỗ trợ pháp lý).
 • Phát triển các học thuyết pháp lý về hành chính và nhà nước và so sánh, nắm vững các thủ tục tố tụng và giải quyết các vụ án hành chính, tố tụng hành chính.
 • Đánh giá về pháp luật chuyên ngành một cách sâu sắc, mạch lạc, có hệ thống, sâu, rộng, tiên tiến và cập nhật mảng pháp luật công.
 • Phát hiện vấn đề trong một số lĩnh vực pháp luật hành chính chuyên sâu (lãnh đạo khu vực công, nhà nước pháp quyền, quản trị nhà nước…).

Chuẩn đầu ra Kỹ năng

 • Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu luật và thông tin pháp lý để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề pháp lý một cách khoa học
 • Tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề luật tiên tiến
 • Giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong công việc hằng ngày.
 • Truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác
 • Sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành luật để đọc và hiểu tài liệu bằng tiếng Anh với năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm

 • Nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng phục vụ ra các quyết định quản trị tốt và tư vấn pháp luật hiệu quả
 • Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác
 • Đưa ra những kết luận mang tầm chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật Hiến pháp, Hành chính.
 • Quản lý, đánh giá và cải tiến pháp luật Hiến pháp, Hành chính.

Cơ hội việc làm

 • Cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế: Công chức ngạch Chuyên viên/chuyên viên chính/ chuyên viên cao cấp;
 • Tham mưu, quyết định việc tổ chức quản lý các hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại;
 • Các cơ quan tư pháp về kinh tế, thương mại: Công chức ngạch thẩm phán, chấp hành viên, kiểm sát viên;
 • Tham mưu, quyết định việc tổ chức quản lý các hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại;
 • Công ty, Doanh nghiệp trong nước: Trưởng, phó phòng pháp chế, Chuyên viên pháp l;
 • Phụ trách công việc liên quan đến tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và dịch vụ pháp lý kinh doanh, thương mại;
 • Các tổ chức hành nghề luật: Luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, quản tài viên;
 • Phụ trách công việc liên quan đến tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và dịch vụ pháp lý kinh doanh, thương mại;
 • Đơn vị, tổ chức phi chính phủ: Chuyên viên pháp lý cao cấp;
 • Phụ trách công việc liên quan đến tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và dịch vụ pháp lý kinh doanh, thương mại;

Xem thêm thông tin Tuyển sinh Thạc sĩ Đợt 1/2022 tại đây

Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông

 

 

 

 

 

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG NGHIỆP

SỰ KIỆN TUYỂN SINH