Page 4 - brochure VB2 DHCQ
P. 4

C

                      LIÊN H TƯ V N TUY N SINH

                         PHÒNG ĐÀO T O
              59C Nguyễn Đình Chiểu (hoặc 17 Phạm Ngọc Thạch), Quận 3, TP. HCM
              (028) 6272 6965, (028) 2244 1993,    www.daotao.ueh.edu.vn
              (028) 2244 3156             www.tuyensinh.ueh.edu.vn
              tuyensinh@ueh.edu.vn          facebook.com/tvts.ueh
                                  facebook.com/www.daotao.ueh.edu.vn
   1   2   3   4