Page 3 - brochure VB2 DHCQ
P. 3

AI CÓ TH           CHƯƠNG TRÌNH
                   D TUY N?           ĐÀO T O B N S H C
               Ngư i d tuy n có           Khóa h c t
 05 - 06
                b ng t t nghi p           h c kỳ, bao g m h c kỳ
 Qu n lý ngu n nhân l c (*)  Đ i h c hình th c           th c t p và vi t khóa

 Tài chính (*)        đào t o chính quy.           lu n t t nghi p v i
                          HÌNH TH C    t ng 70 - 82 tín ch .
 Qu n tr (*)                   TUY N SINH     (tham kh o t i website http://daotao.ueh.edu.vn/,
                                        m c “Chương trình đào t o”).
 K toán doanh nghi p (*)
 Lu t kinh doanh (*)              XÉT TUY N

 Ngo i thương (*)           VĂN B NG           H C LÚC NÀO,
 Ti ng Anh thương m i (*) B N NH N KHI T T NGHI P          ĐÂU?
                    C nhân,           D ki n t
 3 đ n 4 bu i
 Marketing (*)     hình th c đào t o chính quy         trong tu n, th i gian t
 Kinh doanh qu c t                         17h45 đ n 21h10.

 Kinh doanh thương m i                       H c t i các cơ s c a Trư ng.
                                  (các khóa trư c thư ng h c t i
 Thương m i đi n t                         cơ s 279 Nguy n Tri Phương, Qu n 10)

 Th m đ nh giá
 Ngân hàng

 Qu n tr l hành                   UEH

         Tuy n sinh 02 đ t trong năm vào tháng 3 và tháng 9
                   Xem thêm t i www.tuyensinh.ueh.edu.vn
   1   2   3   4