Page 3 - brochure LT DHCQ
P. 3

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH                     ĐỐI       TUY N SINH


                                TƯỢNG

   K toán doanh nghi p (*)
   Kinh doanh qu c t (*)
   Marketing (*)                       Đ m b o các đi u ki n văn b ng:
   Ngo i thương (*)                     B ng t t nghi p trình đ cao đ ng hình th
c
   Qu n tr (*)                       đào t o chính quy;
   Tài chính (*)                       Ngành ghi trên văn b ng cao đ ng c a thí sinh
   Ti ng Anh thương m i (*)                 ph i phù h p v
i ngành có đào t o Liên thông
                                Đ i h	c chính quy t i Trư ng Đ i h	c Kinh t
            Kinh doanh thương m i          TP. H Chí Minh.
            Ngân hàng (*)
  (*) Ngành/      Qu n tr l hành
  Chuyên ngành
  thư ng xuyên     H th ng thông tin kinh doanh
  có m l p      Thương m i đi n t                       Môn cơ b n
            Công ngh ph n m m         THI TUYỂN
   VĂN B NG, PH L C T T NGHI P
            Qu n tr khách s n                      Môn cơ s ngành
                                3 MÔN

                                           Môn chuyên ngành


    D ki n t 3 đ n 4 bu i                Khóa h	c t 03 - 04
    trong tu n, th i gian t   THỜI GIAN,         h	c kỳ, bao g m     CHƯƠNG
       17h45 đ n 21h10.               h	c kỳ th c t p và vi t     TRÌNH
     Sinh viên h	c t i các    ĐỊA ĐIỂM       khóa lu n t t nghi p     ĐÀO TẠO
       cơ s c a Trư ng.              v
i t ng 46 - 55 tín ch.
     (các khóa trư c thư ng h c t i cơ s 279                      (tham kh o chương trình đào t o
        Nguy n Tri Phương, Qu n 10).                        t i website http://daotao.ueh.edu.vn/,
                                                m c “Chương trình đào t o”)
   1   2   3   4