User id 9 Đã có profile, tiến hành update

User id 10 Đã có profile, tiến hành update

User id 13 Đã có profile, tiến hành update

User id 14 Đã có profile, tiến hành update

User id 15 Đã có profile, tiến hành update

User id 16 Đã có profile, tiến hành update

User id 17 chưa có profile, tiến hành insert option trước rồi update

User id 18 Đã có profile, tiến hành update

User id 19 chưa có profile, tiến hành insert option trước rồi update

UPDATE THÀNH CÔNG 9 TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG