Danh sách thí sinh trúng tuyển khóa K2020 Gia Lai 3

28/08/2020

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

KHÓA ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC K2020 GIA LAI 3

Chuyên ngành: Luật và Quản trị địa phương

    
STT    
    
Họ và    
    
Tên    
    
Ngày sinh    
    
Nơi sinh    
    
Giới tính    
    
Số GBNH    
    
Mã số Sinh viên    
   
1   
   
Bùi Hữu    
   
Bắc   
   
29/6/1989   
   
Thanh Hóa   
   
Nam   
   
VB1GL-001   
   
GLVB120203001   
   
2   
   
Hồ Đức    
   
Công   
   
28/8/1993   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-002   
   
GLVB120203002   
   
3   
   
Đỗ Xuân   
   
Cường   
   
05/8/1992   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-003   
   
GLVB120203003   
   
4   
   
Phạm Chí    
   
Cường   
   
24/4/1974   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-004   
   
GLVB120203004   
   
5   
   
Phan Văn    
   
Cường   
   
15/3/1983   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-005   
   
GLVB120203005   
   
6   
   
Lê Thị Kim    
   
Chi   
   
10/7/1990   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-006   
   
GLVB120203006   
   
7   
   
Rmah h'   
   
Chúa   
   
11/9/1993   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-007   
   
GLVB120203007   
   
8   
   
Lê Hải   
   
Đạt   
   
13/12/1997   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-008   
   
GLVB120203008   
   
9   
   
Nguyễn Thị Trà   
   
Giang   
   
25/02/1993   
   
Quảng Trị   
   
Nữ   
   
VB1GL-009   
   
GLVB120203009   
   
10   
   
Lương Xuân    
   
Hải   
   
16/02/1993   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-010   
   
GLVB120203010   
   
11   
   
Lương Thị Thanh   
   
Hiền   
   
04/5/1979   
   
Thái Nguyên   
   
Nam   
   
VB1GL-011   
   
GLVB120203011   
   
12   
   
Bùi Đặng Huy    
   
Hoàng   
   
16/8/1996   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-012   
   
GLVB120203012   
   
13   
   
Nguyễn Kim    
   
Hoàng   
   
15/12/1994   
   
Hà Tĩnh   
   
Nam   
   
VB1GL-013   
   
GLVB120203013   
   
14   
   
   
   
H REN   
   
05/12/1987   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-014   
   
GLVB120203014   
   
15   
   
Ksor   
   
Huế   
   
28/02/1991   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-015   
   
GLVB120203015   
   
16   
   
Rmah h'   
   
Jurly   
   
12/11/1983   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-016   
   
GLVB120203016   
   
17   
   
H'   
   
Lum   
   
12/02/1983   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-017   
   
GLVB120203017   
   
18   
   
Nguyễn Thị Trà   
   
   
   
15/4/1988   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-018   
   
GLVB120203018   
   
19   
   
Đoàn Thị Chi    
   
Mai   
   
08/01/1987   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-019   
   
GLVB120203019   
   
20   
   
Mai Duy    
   
Mạnh   
   
07/6/1987   
   
Thanh Hóa   
   
Nam   
   
VB1GL-020   
   
GLVB120203020   
   
21   
   
H' Uyên   
   
Niê   
   
12/3/1985   
   
Đắk Lắk   
   
Nữ   
   
VB1GL-021   
   
GLVB120203021   
   
22   
   
Ksok h'   
   
Nin   
   
27/4/1997   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-022   
   
GLVB120203022   
   
23   
   
Trịnh Nguyễn An   
   
Ninh   
   
06/02/1995   
   
Bình Định   
   
Nam   
   
VB1GL-023   
   
GLVB120203023   
   
24   
   
Trần Trung    
   
Nghĩa   
   
15/02/1996   
   
Bình Định   
   
Nam   
   
VB1GL-024   
   
GLVB120203024   
   
25   
   
Nguyễn Thị Trà   
   
Nguyệt   
   
28/7/1982   
   
Bắc Giang   
   
Nữ   
   
VB1GL-025   
   
GLVB120203025   
   
26   
   
Nguyễn Ngô Trung    
   
Nhẫn   
   
27/7/1981   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-026   
   
GLVB120203026   
   
27   
   
Ngô Thị Phương   
   
Nhi   
   
25/02/1994   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-027   
   
GLVB120203027   
   
28   
   
Siu h'   
   
Như   
   
21/11/1994   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-028   
   
GLVB120203028   
   
29   
   
Rơ Châm   
   
Ớt   
   
02/4/1984   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-029   
   
GLVB120203029   
   
30   
   
R Com   
   
Phuen   
   
12/7/1981   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-030   
   
GLVB120203030   
   
31   
   
Vũ Văn   
   
Quang   
   
20/9/1988   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-031   
   
GLVB120203031   
   
32   
   
Rơ Châm   
   
Quân   
   
09/3/1990   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-032   
   
GLVB120203032   
   
33   
   
Mlô   
   
Sách   
   
20/11/1987   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-033   
   
GLVB120203033   
   
34   
   
Dương Văn    
   
Sơn   
   
01/11/1991   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-034   
   
GLVB120203034   
   
35   
   
Ksor Côn    
   
Ta   
   
03/5/1997   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-035   
   
GLVB120203035   
   
36   
   
Dương Thanh    
   
Tâm   
   
08/3/1990   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-036   
   
GLVB120203036   
   
37   
   
H'   
   
Tinh   
   
21/12/1990   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-037   
   
GLVB120203037   
   
38   
   
Trần Thị Thanh   
   
Tuyền   
   
18/10/1990   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-038   
   
GLVB120203038   
   
39   
   
Đỗ Văn   
   
Thành   
   
15/6/1987   
   
Thái Bình   
   
Nam   
   
VB1GL-039   
   
GLVB120203039   
   
40   
   
Nguyễn Hữu    
   
Thành   
   
21/7/1997   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-040   
   
GLVB120203040   
   
41   
   
Phạm Xuân    
   
Thìn   
   
15/10/1975   
   
Hà Nam   
   
Nam   
   
VB1GL-041   
   
GLVB120203041   
   
42   
   
Phạm Thị   
   
Thủy   
   
18/11/1986   
   
Phú Thọ   
   
Nữ   
   
VB1GL-042   
   
GLVB120203042   
   
43   
   
Ksor   
   
Trim   
   
20/11/1983   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-043   
   
GLVB120203043   
   
44   
   
Nguyễn Thanh   
   
   
   
02/6/1994   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-044   
   
GLVB120203044   
   
45   
   
R'ô   
   
Xuyên   
   
20/02/1985   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-045   
   
GLVB120203045   
   
46   
   
Rcom   
   
Yến   
   
04/5/1992   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-046   
   
GLVB120203046   
   
47   
   
Rơ Mah   
   
Dul   
   
24/11/1984   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-047   
   
GLVB120203047   
   
48   
   
Lê Thị Minh   
   
Hảo   
   
06/5/1983   
   
Hà Tĩnh   
   
Nữ   
   
VB1GL-048   
   
GLVB120203048   
   
49   
   
   
   
HÂN   
   
//1985   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-049   
   
GLVB120203049   
   
50   
   
Nguyễn Thị    
   
Hoa   
   
17/11/1987   
   
Hà Tĩnh   
   
Nữ   
   
VB1GL-050   
   
GLVB120203050   
   
51   
   
Rơ Châm   
   
Hyếu   
   
03/5/1995   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-051   
   
GLVB120203051   
   
52   
   
Siu H'   
   
Kiốch   
   
25/7/1989   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-052   
   
GLVB120203052   
   
53   
   
Tạ Gió    
   
Lộng   
   
14/11/1978   
   
Thái Bình   
   
Nam   
   
VB1GL-053   
   
GLVB120203053   
   
54   
   
Phạm Thị    
   
Mười   
   
06/8/1975   
   
Hải Dương   
   
Nữ   
   
VB1GL-054   
   
GLVB120203054   
   
55   
   
Nguyễn Quang   
   
Nguyên   
   
14/9/1995   
   
Khánh Hòa   
   
Nam   
   
VB1GL-055   
   
GLVB120203055   
   
56   
   
Nguyễn Thị Kim    
   
Oanh   
   
04/4/1984   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-056   
   
GLVB120203056   
   
57   
   
Lương Hữu   
   
Sơn   
   
21/01/1990   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-057   
   
GLVB120203057   
   
58   
   
Huỳnh Minh   
   
Tâm   
   
22/02/1993   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-058   
   
GLVB120203058   
   
59   
   
Đinh Văn    
   
Tân   
   
07/9/1987   
   
Hải Dương   
   
Nam   
   
VB1GL-059   
   
GLVB120203059   
   
60   
   
Lê Văn   
   
   
   
20/5/1996   
   
Thanh Hóa   
   
Nam   
   
VB1GL-060   
   
GLVB120203060   
   
61   
   
Ngô Gia   
   
Tuân   
   
30/12/1991   
   
Thái Nguyên   
   
Nam   
   
VB1GL-061   
   
GLVB120203061   
   
62   
   
Phạm Thị Ánh   
   
Tuyết   
   
09/11/1996   
   
Đắk Lắk   
   
Nữ   
   
VB1GL-062   
   
GLVB120203062   
   
63   
   
Nguyễn Sỹ   
   
Thắng   
   
10/01/1985   
   
Hải Dương   
   
Nam   
   
VB1GL-063   
   
GLVB120203063   
   
64   
   
Ngô Thị Lệ   
   
Trinh   
   
28/8/1993   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-064   
   
GLVB120203064   
   
65   
   
Nguyễn Thị Hồng    
   
Trinh   
   
11/5/1988   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-065   
   
GLVB120203065   
   
66   
   
Nguyễn Văn    
   
Hải   
   
23/01/1979   
   
Hải Dương   
   
Nam   
   
VB1GL-066   
   
GLVB120203066   
   
67   
   
Puih   
   
Mân   
   
23/02/1980   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-067   
   
GLVB120203067   
   
68   
   
Pmah   
   
Minh   
   
06/6/1996   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-068   
   
GLVB120203068   
   
69   
   
Đinh Quang   
   
Thiện   
   
20/5/1994   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-069   
   
GLVB120203069   
   
70   
   
H'   
   
Zanni   
   
22/6/1991   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-070   
   
GLVB120203070   
   
71   
   
Mai Ngọc   
   
Anh   
   
01/9/1990   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-071   
   
GLVB120203071   
   
72   
   
Huỳnh Anh    
   
Dũng   
   
28/4/1996   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-072   
   
GLVB120203072   
   
73   
   
Lê Ngọc   
   
Điệp   
   
06/5/1995   
   
Thái Bình   
   
Nam   
   
VB1GL-073   
   
GLVB120203073   
   
74   
   
Nguyễn Thị   
   
Hiền   
   
04/7/1987   
   
Hà Tĩnh   
   
Nữ   
   
VB1GL-074   
   
GLVB120203074   
   
75   
   
Trần Tấn   
   
Sâm   
   
02/01/1978   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-075   
   
GLVB120203075   
   
76   
   
Lê Thị    
   
Thảo   
   
19/8/1983   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-076   
   
GLVB120203076   
   
77   
   
Rơ Châm   
   
Ý   
   
12/3/1990   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-077   
   
GLVB120203077   
   
78   
   
Nguyễn Thị    
   
Bền   
   
16/6/1983   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-078   
   
GLVB120203078   
   
79   
   
Lê Thị Minh   
   
Hiền   
   
07/6/2001   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-079   
   
GLVB120203079   
   
80   
   
Rah Lan H'   
   
Klack   
   
21/3/1996   
   
Gia Lai   
   
Nữ   
   
VB1GL-080   
   
GLVB120203080   
   
81   
   
   
   
Hởm   
   
06/3/1990   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-081   
   
GLVB120203081   
   
82   
   
Phạm Ngọc    
   
Thanh   
   
20/10/1985   
   
Bình Định   
   
Nam   
   
VB1GL-082   
   
GLVB120203082   
   
83   
   
Lê Công    
   
Trung   
   
02/6/1993   
   
Gia Lai   
   
Nam   
   
VB1GL-083   
   
GLVB120203083   

Tổng số thí sinh trúng tuyển theo danh sách: 83

 

Đối tác liên kết