Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Xét tuyển bổ sung (Đợt 1) Đại học chính quy năm 2022 Tại Phân hiệu Vĩnh Long

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Hạn cuối đăng ký xét tuyển: 14/10/2022

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.