Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tuyển sinh Văn bằng 1 Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 12 năm 2022 mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (ký hiệu khóa: K2023 VB1/TP1)

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Hạn cuối đăng ký xét tuyển: Ngày 09/12/2022

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.