Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo về phương thức tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 9 năm 2022, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Đối với các chuyên ngành sau:

TT Ngành/chuyên ngành Ghi chú
01 – Ngành Luật kinh tế

Chuyên ngành Luật kinh doanh

7380107 1966/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT, 11/8/2021
02 – Ngành Quản trị nhân lực 7340404
03 – Ngành Thương mại điện tử 7340122

 

Thí sinh đã có bằng đại học có nhu cầu đăng ký học đại học Vừa làm vừa học xem Mục số 4 tại thông báo: https://dttx.ueh.edu.vn/bai-viet/ueh-tuyen-sinh-van-bang-1-dai-hoc-vua-lam-vua-hoc-dot-thang-9-nam-2022-mo-tai-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh-ky-hieu-khoa-k2022-vb1-tp4/

ĐANG TUYỂN SINH

SỰ KIỆN TUYỂN SINH