Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Quản trị du thuyền (Khối ngành gần, cùng khối ngành) (Liên thông Cao đẳng)

Quản trị du thuyền

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở hệ chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 56 tín chỉ
Kiến thức cơ sở ngành
 • Thiết kế trải nghiệm khách hàng
 • Quản trị đám đông
 • Quản trị kênh phân phối trong du thuyền
 • Quản trị nguồn nhân lực du lịch
 • Quản trị hiệu quả
Kiến thức chuyên ngành
Bắt buộc
 • Dự án du thuyền
 • Điểm đến du lịch toàn cầu
 • Quản trị hiếu khách
 • Dịch vụ hành khách du thuyền
 • Quản trị vận hành du thuyền
 • Quản trị quan hệ khách hàng trong du thuyền
 • Vận hành ẩm thực
 • Quản trị bán dịch vụ du thuyền
 • Quản trị tiền sảnh
 • Kiến tập (Học kỳ doanh nghiệp)
Tự chọn
 • Tiếp thị du thuyền
 • Sáng tạo dịch vụ
 • Tâm lý du khách
 • Vãng hồi dịch vụ
 • Quản trị xếp hàng
 • Ứng dụng điện toán trong du lịch
 • Quản trị quầy pha chế
 • Quản trị câu lạc bộ
 • Tác động môi trường của du lịch
 • Du lịch trọn gói
 • Quản trị chia sẻ đầu tư
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Chuyên đề tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 66 tín chỉ