Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế (Khối ngành gần, cùng khối ngành) (Văn bằng 2)

                                       Kinh doanh quốc tế

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy