Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học Vừa làm vừa học Chuyên ngành Quản trị Hải quan – Ngoại thương (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

Quản trị Hải quan – Ngoại thương

Đối tượng người học

     – Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp Trung cấp (gồm Trung cấp chuyên nghiệp và Trung cấp Nghề) với ngành đào tạo thuộc ngành phù hợp (khối ngành gần, cùng khối ngành) đối với ngành đăng ký dự tuyển.

     – Trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản quy định hiện hành.

    Xét tuyển theo điểm trung bình chung toàn khóa học và đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quyết định.

Kiến thức giáo dục đại cương: 24 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị 
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh 
 • Kinh tế vi mô 
 • Kinh tế vĩ mô 
 • Nguyên lý kế toán

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 61 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Thương mại quốc tế: lý thuyết và chính sách
 • Luật thương mại quốc tế
 • Thuế quốc tế
 • Nguyên lý quản lý hải quan
 • Nguyên lý tài chính và ngân hàng
 • Kế toán tài chính
 • Hoạch định thuế
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Ngân hàng thương mại
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Quản trị kinh doanh quốc tế
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Nhập môn phân loại thuế quan
 • Thủ tục hải quan
 • Nhập môn định giá hải quan
 • Nguyên lý kiểm hoá

Tự chọn

 • Thanh toán quốc tế
 • Mua hàng và cung ứng toàn cầu
 • Qui định vận tải hàng hải & hàng không
 • Chính sách quản lý và hỗ trợ thương mại
 • Phân tích kinh doanh
 • Thuế xuất – nhập khẩu
 • Thương mại điện tử
 • Quản trị sự thay đổi

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Học kỳ doanh nghiệp / Chuyên đề tốt nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 95 tín chỉ

    – Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;

    – Chuẩn tiếng Anh đầu ra.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Hải quan – Ngoại thương hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu công việc tại các tập đoàn đa quốc gia, phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, cơ quan hải quan, các đại lý hải quan, các đại diện thương mại của nước ngoài tại Việt Nam hay các tham tán thương mại của Việt Nam ở nước ngoài