Chuyên ngành: Quản lý nguồn nhân lực

22/03/2016

 

Ngành: Kinh tế

Chuyên ngành: Quản lý nguồn nhân lực

Trình độ đào tạo: Đại học

Thông báo tuyển sinh

Đại học chính quy

 

Liên thông đại học chính quy

 

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

 

Đối tác liên kết