Chuyên ngành: Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

10/12/2015

 

Ngành: Kinh tế

Chuyên ngành: Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

Trình độ đào tạo: Đại học

Thông báo tuyển sinh

Đại học chính quy

 

Liên thông đại học chính quy

 

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

 

Đối tác liên kết