Chuyên ngành: Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

10/12/2015

 

Ngành: Kinh tế

Chuyên ngành: Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.
Chương trình trang bị khả năng hình thành các ý tưởng, thiết lập và thẩm định các dự án đầu tư một cách toàn diện, cả về tài chính, kinh tế và môi trường.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm nghiên cứu đánh giá thị trường, xây dựng chiến lược phát triển và lập kế hoạch kinh doanh tại các doanh nghiệp; nghiên cứu lập và thực hiện các đề án phát triển vùng và marketing địa phương; đánh giá tác động của các chương trình phát triển trên địa bàn cho các vùng và nghiên cứu, đánh giá, lập kế hoạch phát triển hay đề xuất các chính sách kinh tế xã hội cho quốc gia. Sinh viên có thể khởi nghiệp hoặc làm việc trong các tổ chức kinh tế, xã hội, chính trị trong và ngoài nước.

 

 

Đối tác liên kết