Thông báo về việc xét miễn học và chuyển điểm quy đổi học phần tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 44 – ĐHCQ đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

12/08/2018

Mẫu đơn: tải

 

 

VIDEO

 

Đối tác liên kết