Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

04/11/2015

 

 

Ngành: Kinh tế

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình trang bị kiến thức chung về kinh tế, quản trị và thương mại, kiến thức chuyên sâu về kinh tế nông nghiệp về kinh doanh nông sản để áp dụng cho phân tích, dự báo thị trường nông sản; khả năng lập kế hoạch, dự án và phân tích dự án phát triển sản xuất - kinh doanh nông sản; có khả năng tự học, nghiên cứu, sáng tạo, tư duy khoa học để thích ứng với thị trường nông nghiệp và kinh doanh nông sản ở các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, quản lý chất lượng nông sản.

 

Đối tác liên kết