Chuyên ngành: Luật kinh doanh quốc tế

05/03/2018

Ngành: Luật

Chuyên ngành: Luật kinh doanh quốc tế

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Thông báo tuyển sinh

Đại học chính quy

 

Liên thông đại học chính quy

 

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

 

Đối tác liên kết