Chuyên ngành: Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

05/03/2018

Ngành: Hệ thống thông tin quản lý

Chuyên ngành: Hệ thống hoạch định

nguồn lực doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại học

 

 

VIDEO

 

Đối tác liên kết