Chuyên ngành: Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

05/03/2018

Ngành: Quản trị khách sạn

Chuyên ngành: Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Đối tác liên kết