Chuyên ngành: Thương mại điện tử

15/02/2017

Ngành: Hệ thống thông tin quản lý

Chuyên ngành: Thương mại điện tử

Trình độ đào tạo: Đại học

  Chương trình trang bị kiến thức toàn diện về thương mại điện tử, có chuyên môn, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, cung cấp nguồn nhân lực thương mại điện tử chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội trong thời đại mới.
  Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí chuyên viên tại các doanh nghiệp cung cấp giải pháp thương mại điện tử; chuyên viên tại các tổ chức, các đơn vị kinh doanh có triển khai hoạt động thương mại điện tử; nhà quản trị hoạt động Marketing điện tử (E-Marketing) tại các đơn vị kinh doanh; chuyên viên hoặc quản lý tại các cơ quan nhà nước chuyên quản lý hoạt động thương mại điện tử; nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành Thương mại điện tử tại các cơ sở nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Đối tác liên kết