Đối tượng ưu tiên theo điều 7, Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy

30/07/2018

ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN THEO ĐIỀU 7, QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY;

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY

(BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2017/TT-BGDĐT NGÀY 25/01/2017)

STT

Đối tượng ưu tiên

Hồ sơ kèm theo

Ghi chú

 

NHÓM ƯU TIÊN 1

 

 

"- Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân   tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT) trên 18 tháng tại Khu vực 1 (KV1) quy định tại điểm c) khoản 4 Điều 7 của Quy chế này."

- Bản sao Giấy khai sinh

- Bản sao sổ hộ khẩu (không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ nhập học)

 

2

Đối tượng 04:

 

 

 

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

+ Bản sao Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ; bản sao thẻ thương binh, thẻ bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bản sao Quyết định xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học.

+ Giấy xác nhận của phòng Lao động TB-XH quản lý hồ sơ ưu tiên.

+ Bản sao giấy khai sinh

 

 

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

+ Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.

+ Bảo sao giấy khai sinh

 

 

NHÓM ƯU TIÊN 2

 

 

3

Đối tượng 06:

 

 

 

+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;

+ Bản sao giấy khai sinh

 

 

+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Bản sao thẻ thương binh, thẻ bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh

+ Giấy xác nhận của phòng Lao động TB-XH quản lý hồ sơ ưu tiên.

+ Bản sao giấy khai sinh

 

 

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Bản sao Quyết định xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học.

+ Giấy xác nhận của phòng Lao động TB-XH quản lý hồ sơ ưu tiên.

+ Bản sao giấy khai sinh

 

4

Đối tượng 07:

 

 

 

+ Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;

+ Bản sao giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

 

 

VIDEO

 

Đối tác liên kết