Thông báo chính sách bọc bổng Khóa 43 Đại học chính quy năm 2017

10/07/2017

Đối với thí sinh trúng tuyển, nhập học Khóa 43 - Đại học chính quy, năm 2017, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh dành các mức học bổng như sau:

  • Học bổng tuyển sinh: UEH dành 1.000.000.000 đồng cấp học bổng học kỳ đầu cho 100 thí sinh trúng tuyển đạt điểm cao.
  • Học bổng khuyến khích học tập: Dành cho tất cả sinh viên thuộc Trường, học bổng khuyến khích học tập được xét căn cứ vào kết quả học tập mỗi học kỳ (từ học kỳ 2) của sinh viên, gồm có 2 mức học bổng toàn phần và học bổng bán phần.
  • Học bổng hỗ trợ học tập: Dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài các đối tượng chính sách. Học bổng được xét mỗi kỳ cùng với học bổng khuyến khích học tập, gồm có 2 mức học bổng toàn phần và học bổng bán phần.

Thông báo tuyển sinh

Đại học chính quy

 

Liên thông đại học chính quy

 

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

 

Đối tác liên kết