Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

15/06/2016

Ngành: Kinh tế

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế chính trị được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại; khả năng phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; kiến thức về kinh tế chính trị, lịch sử các học thuyết kinh tế, kinh tế vĩ mô, kinh tế công, chính sách kinh tế - xã hội; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế chính trị.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc với vị trí chuyên viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên tại các cơ quan liên quan như: các viện nghiên cứu, các cơ quan nghiên cứu của Đảng, Nhà nước, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội, đoàn thể. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp còn có thể đảm nhận vị trí giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, hệ thống trường đảng, trường chính trị.

 

 

Đối tác liên kết