Chuyên ngành: Luật kinh doanh

15/06/2016

Ngành: Luật

Chuyên ngành: Luật kinh doanh

Trình độ đào tạo: Đại học

 

 

Chương trình cung cấp kiến thức nền tảng, cốt lõi của luật học; kiến thức kinh tế, văn hóa, xã hội đủ để tự nghiên cứu hệ thống pháp luật Việt Nam; kỹ năng của chuyên viên pháp lý; thông thạo ngoại ngữ để mở rộng tầm nhìn sang các hệ thống pháp luật nước ngoài và quốc tế; kiến thức chuyên sâu về pháp luật kinh doanh; kỹ năng và thái độ để độc lập hành nghề luật trong một thị trường việc làm thay đổi nhanh.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc chuyên viên pháp lý cho doanh nghiệp hoặc trong các cơ quan chính quyền, cơ quan chính trị, xã hội, nghề nghiệp. 

 

 

 

Đối tác liên kết