Chuyên ngành: Luật kinh doanh

15/06/2016

Ngành: Luật

Chuyên ngành: Luật kinh doanh

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Thông báo tuyển sinh

Đại học chính quy

 

Liên thông đại học chính quy

 

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

 

Đối tác liên kết