Chuyên ngành: Hệ thống thông tin kinh doanh

15/06/2016

 

Ngành: Hệ thống thông tin quản lý

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin kinh doanh

Trình độ đào tạo: Đại học

Thông báo tuyển sinh

Đại học chính quy

 

Liên thông đại học chính quy

 

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

 

Đối tác liên kết