Chuyên ngành: Kiểm toán

15/06/2016

Ngành: Kế toán

Chuyên ngành: Kiểm toán

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kiểm toán được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình cung cấp các kiến thức chuyên sâu về các loại kiểm toán và kế toán doanh nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp đủ năng lực đảm nhiệm công tác kiểm toán cho các công ty kiểm toán độc lập, tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ và thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp; có khả năng tư vấn về kế toán, kiểm toán cho các tổ chức, doanh nghiệp; có năng lực ngoại ngữ chuyên ngành để thực hiện công việc kiểm toán cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp khu vực Đông Nam Á.

 

 

 

Đối tác liên kết