Chuyên ngành: Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm

15/06/2016

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành:  Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Thông báo tuyển sinh

Đại học chính quy

 

Liên thông đại học chính quy

 

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

 

Đối tác liên kết