Chuyên ngành: Tài chính công

15/06/2016

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành: Tài chính công

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính công được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình cung cấp kiến thức chuyên sâu về tài chính và ngân sách, phương pháp giải quyết và quản lý ngân sách của chính quyền địa phương và ngân sách của trung ương; kiến thức kế toán khu vực công, kiểm toán, thuế; các kỹ năng quản lý tài chính và ngân sách, cũng như các kỹ năng tương tự về tài chính doanh nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính công tại các cơ quan tài chính, kho bạc Nhà nước; các định chế tài chính công từ trung ương đến địa phương; các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ công; các tổ chức phi chính phủ (NGOs).

 

 

 

Đối tác liên kết