Chuyên ngành: Quản trị

15/06/2016

Ngành: Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành: Quản trị

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Thông báo tuyển sinh

Đại học chính quy

 

Liên thông đại học chính quy

 

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

 

Đối tác liên kết