Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tiến sĩ Chuyên ngành Luật Kinh tế

                                   Luật kinh tế 

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Luật kinh tế được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng và thái độ ở mức độ chuyên sâu và nâng cao cho người nghiên cứu pháp luật, ứng dụng các phương pháp phân tích kinh tế để đánh giá chuyên sâu về các vấn đề pháp luật kinh tế. Tiến sĩ Luật kinh tế (UEH-SJD) là một chuyên gia luật có trình độ Anh văn đủ lưu loát, đủ thông thạo các phương pháp phân tích kinh tế, độc lập đánh giá các vấn đề pháp luật kinh tế, có khả năng chủ động thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu pháp luật kinh tế tiến tới một nhà nước pháp quyền, công bằng và đảm bảo công lý cho mọi người        

Giảng viên luật, chuyên gia nghiên cứu pháp luật, chuyên gia xây dựng chính sách, cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước hoặc người thực hành pháp luật tại các khối công và tư đều có thể tham gia khoá học.