Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Quản trị nhân lực (hướng ứng dụng)

Quản trị nhân lực

Chương trình đào tạo “Quản trị nhân lực” tập trung vào việc cung cấp các kiến thức toàn diện và kỹ năng chuyên sâu về quản trị nhân lực, có khả năng quản lý nhân sự cho một doanh nghiệp trong môi trường linh hoạt; tư vấn, đào tạo nhân sự trong các doanh nghiệp theo cách sáng tạo; xây dựng chính sách duy trì và phát triển nguồn nhân lực; quan hệ lao động trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật để hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Chương trình này phù hợp với học viên đang hoặc dự định làm việc tại những doanh nghiệp kinh doanh thương mại, chuỗi bán lẻ, siêu thị, tổ chức xúc tiến thương mại của các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.