Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kinh tế chính trị (Chương trình Chuẩn)

Kinh tế chính trị

Chương trình Kinh tế chính trị (PE) thuộc ngành Kinh tế được thiết kế với một chương trình cân đối giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ, giữa lý thuyết và thực tiễn. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế chính trị nắm vững kiến thức thuộc chuyên ngành, trở thành người phân tích kinh tế có năng lực, có tư duy khoa học phản biện, biết giải quyết vấn đề sáng tạo, biết truyền đạt tri thức hiệu quả, người ra quyết định có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập trong môi trường toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Có thể tiếp tục học tập sau đại học thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài thuộc lĩnh vực Kinh tế chính trị.

Mã đăng ký xét tuyển: 7310101

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.