Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Kinh doanh thương mại (hướng ứng dụng)

Kính doanh thương mại

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kinh doanh thương mại theo hướng ứng dụng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng về kinh doanh thương mại. Chương trình này được thiết kế cho người học kiến thức nâng cao về kinh tế và kinh doanh thương mại; đồng thời cũng cung cấp kiến thức chuyên sâu vào những lĩnh vực cụ thể kinh doanh toàn cầu, thương mại bán lẻ, quản trị chuỗi cung ứng quốc tế, quản trị nguồn nhân lực quốc tế, quản trị bán hàng cho doanh nghiệp.

Hoàn thành chương trình, học viên có kiến thức, kỹ năng và năng lực để phân tích các vấn đề quan trọng trong kinh doanh thương mại với phương pháp định tính và định lượng, thiết kế và thực hiện các chiến lược kinh doanh thương mại và phát triển chính sách. Đồng thời, người học sẽ đạt được những kiến thức và kinh nghiệm để phát triển nghề nghiệp ở cấp độ toàn cầu của doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn Chính phủ và tổ chức phi chính phủ.

Chương trình này phù hợp với học viên đang hoặc dự định làm việc tại những doanh nghiệp kinh doanh thương mại, chuỗi bán lẻ, siêu thị, tổ chức xúc tiến thương mại của các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.