Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện (Chương trình Chuẩn)

Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện

Chương trình cử nhân Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện đào tạo sinh viên trở thành chuyên gia truyền thông có khả năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có tính toàn cầu. Người học sau khi tốt nghiệp có khả năng đáp ứng một cách đầy đủ các yêu cầu của thị trường lao động quốc tế đối với ngành thiết kế và truyền thông, có thể thiết kế ý tưởng, tổ chức thực hiện và ứng dụng công nghệ để điều hành các dự án, chương trình truyền thông và sản xuất đa phương tiện một cách hiệu quả.

Mã đăng ký xét tuyển: 7320106

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, V00

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.