Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kiểm toán (Chất lượng cao Tiếng Việt)

                                                Kiểm toán

Chương trình ngành kiểm toán trình độ đại học (viết tắt là “chương trình”) được thiết kế để trang bị cho người học hiểu biết rộng về lĩnh vực kinh tế – xã hội; có chuyên môn sâu về kiểm toán, kiểm soát và kế toán; có đạo đức nghề nghiệp và có đầy đủ các kỹ năng để đáp ứng các yêu cầu công việc trong lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát nội bộ; có khả năng thích nghi để phát triển trong điều kiện thay đổi ngày càng nhanh của kỷ nguyên số và toàn cầu hóa.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.