Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Quản lý công (hướng ứng dụng)

Quản lý công

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý Công (MPM) theo hướng ứng dụng nhằm tăng cường năng lực quản lý và lãnh đạo cho các cán bộ làm việc trong các tổ chức công thuộc bộ máy nhà nước (đặc biệt là chính quyền địa phương), các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Trọng tâm của Chương trình là trang bị cho học viên năng lực tư duy và phân tích các vấn đề trong lĩnh vực công, vận dụng kiến thức, phương pháp, và các kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhằm tổ chức thực hiện các kế hoạch của tổ chức và triển khai các chính sách ở địa phương mình nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển một cách hiệu quả, bền vững và công bằng. Ngoài ra, chương trình còn chú trọng đến việc phát triển hành vi chuẩn mực và có đạo đức đối với người dân, nuôi dưỡng thái độ và nhiệt huyết dấn thân của các cán bộ, công chức theo hướng phụng sự lợi ích công và liêm chính