GIỚI THIỆU NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH


Năm 2014, trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh bao gồm 8 ngành và các chuyên ngành sau đây:

1) NGÀNH KINH TẾ (mă ngành: D310101): GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH

    - Kinh tế học           

    - Kinh tế kế hoạch và đầu tư

    - Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

    - Kinh tế lao động và quản lư nguồn nhân lực

    - Kinh tế thẩm định giá

    - Kinh tế bất động sản

        - Kinh tế chính trị

 

2) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (mă ngành: D340101) GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH:

- Quản trị kinh doanh tổng hợp           

- Quản trị chất lượng                              

- Thương mại                           

- Ngoại thương

- Du lịch

 

3) NGÀNH MARKETING (mă ngành: D340115).

 

4) NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ (mă ngành: D340120).

 

5) NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (mă ngành: D340201)  GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH:

      - Tài chính công                     

      - Tài chính              

      - Kinh doanh bảo hiểm

      - Ngân hàng

      - Chứng khoán

 

6) NGÀNH KẾ TOÁN (mă ngành: D340301)
          - Kế toán

      - Kiểm toán

 

7) NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LƯ (mă ngành: D340405) GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH:

      - Toán tài chính

      - Thống kê kinh doanh

          - Hệ thống thông tin quản lư

 

8) NGÀNH LUẬT (mă ngành: D380101

    Gồm 01 chuyên ngành: Luật kinh doanh