GIỚI THIỆU NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH


Năm 2015, trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh bao gồm 09 ngành và các chuyên ngành sau đây:

1) NGÀNH KINH TẾ (mă ngành: D310101): GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH

    - Kinh tế học           

    - Kinh tế kế hoạch và đầu tư

    - Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

    - Quản lư nguồn nhân lực

    - Thẩm định giá

    - Kinh tế bất động sản

        - Kinh tế chính trị

 

2) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (mă ngành: D340101) GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH:

- Quản trị

- Quản trị chất lượng                              

- Du lịch

 

3) NGÀNH  QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (mă ngành: D340103):

 

4) NGÀNH MARKETING (mă ngành: D340115).

 

5) NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ (mă ngành: D340120).

- Thương mại                           

- Ngoại thương

 

6) NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI (mă ngành: D340121).

 

7) NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (mă ngành: D340201)  GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH:

      - Tài chính công                     

      - Tài chính              

      - Bảo hiểm

      - Ngân hàng

      - Chứng khoán

 

8) NGÀNH KẾ TOÁN (mă ngành: D340301)
          - Kế toán công

     - Kế toán doanh nghiệp

      - Kiểm toán

 

 

9) NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LƯ (mă ngành: D340405) GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH:

      - Toán tài chính

      - Thống kê kinh doanh

          - Tin học quản lư

 

10) NGÀNH LUẬT (mă ngành: D380101

    Gồm 01 chuyên ngành: Luật kinh doanh

 

11) NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (mă ngành: D220201

    Gồm 01 chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại